ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

ಡಾ. ಗೀತಾ ವಸಂತ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಡಾ. ಡಿ.ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಬಿ.ಎಚ್. ರಸ್ತೆ, ತುಮಕೂರು-572 103 96633-71013

ಮಹಿಳಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

ಡಾ. ವಸುಂಧರಾ ಭೂಪತಿ # 222, 2ನೇ ಇ ಕ್ರಾಸ್, 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 3ನೇ ಫೇಸ್, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560 079

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560 002 080-22275540 94484-82450