ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಉದ್ಯೋಗ ಮಿತ್ರ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಕಣಜ ಭಾರತವಾಣಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಉದಯವಾಣಿ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜಯವಾಣಿ ಸಂಜೆವಾಣಿ