ಮುಕ್ತಜ್ಞಾನ

ಹಿಂದಿನ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಂಡು ಪ್ರಸಕ್ತದಲ್ಲಿ ದುರ್ಲಭವಾಗಿರುವ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪಿಡಿಎಫ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.