ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ೬೧ರಿಂದ ೭೨

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೬೧

gss
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಜಿ.ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೬೨

simpi-linganna
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಸಿಂಪಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೬೩

chaduranga
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಚದುರಂಗ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೬೪

hl-nage-gowda
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಹೆಚ್. ಎಲ್. ನಾಗೇಗೌಡ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೬೫

channaveera-kanavi
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಚೆನ್ನವೀರ ಕಣವಿ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೬೬

kayyara-kihnna-rai
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಕಯ್ಯಾರ ಕಿಞ್ಞಣ್ಣ ರೈ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೬೭

bhyrappa
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೬೮

shantha-devi-malavada
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಶಾಂತಾದೇವಿ ಮಾಳವಾಡ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೬೯

ura
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೭0

patil_puttappa
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಪಾಟೀಲ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೭೧

kamala-hamapan
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಕಮಲಾ ಹಂಪನಾ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೭೨

shantarasa-hemberalu
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಶಾಂತರಸ ಹೆಂಬೇರಾಳು