ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ೩೭ರಿಂದ ೪೮

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೩೭

shivarama-karanth
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಕೋಟ ಶಿವರಾಮಕಾರಂತ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೩೮

sriranga
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಆದ್ಯ ರಂಗಾಚಾರ್ಯ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೩೯

kuvempu
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಕೆ.ವಿ. ಪುಟ್ಟಪ್ಪ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೪0

vk-gokak
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ವಿ.ಕೃ. ಗೋಕಾಕ್

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೪೧

dl-narashimahchair
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ದೊಡ್ಡಬೆಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಾಚಾರ್

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೪೨

a-na-kru
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಅ.ನ. ಕೃಷ್ಣರಾಯರು

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೪೩

kg-kundanagaara
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಕೆ.ಜಿ. ಕುಂದಣಗಾರ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೪೪

ram-shri-mugali
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ರಂ. ಶ್ರೀ. ಮುಗಳಿ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೪೫

kadengodlu-shankarabhatta
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಕಡೆಂಗೋಡ್ಲು ಶಂಕರಭಟ್ಟ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೪೬

aa-ne-upaadhye
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಆ.ನೇ ಉಪಾಧ್ಯೆ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೪೭

dejagou1
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ದೇ. ಜವರೇಗೌಡ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೪೮

jayadevi-tayi-ligade
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಜಯದೇವಿತಾಯಿ ಲಿಗಾಡೆ