ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ೭೩ಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೭೩

ks-nisar-ahmed
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಕೆ.ಎಸ್. ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೭೪

ls-sheshagiri-rao
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಎಲ್.ಎಸ್. ಶೇಷಗಿರಿರಾವ್

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೭೫

l-basavaraju
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಎಲ್. ಬಸವರಾಜು

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೭೬

geetha-nagabhushan
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಗೀತಾ ನಾಗಭೂಷಣ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೭೭

gvs
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೭೮

cpk
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಸಿ.ಪಿ. ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೭೯

koche
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಕೋ. ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೮0

disouza
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ನಾ. ಡಿಸೋಜ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೮೧

dfsdf
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೮೨

baraguru
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೮೩

patil83
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಪ್ರೊ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೮೪

kambaru_84
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಡಾ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ