ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ

ಡಾ. ರಾಜಶೇಖರ ಹತಗುಂದಿ

rajasheka_hathagundi
ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

ಶ್ರೀ ವ.ಚ. ಚನ್ನೇಗೌಡ

cahannegowda
ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಪಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಪ್ಪ

mallikarjunappa
ಗೌರವ ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷರು