ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ೨೫ರಿಂದ ೩೬

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೨೫

y-chandrashekara-shasthri
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ವ್ಯಾಕರಣತೀರ್ಥ ಚಂದ್ರಶೇಖರಶಾಸ್ತ್ರಿ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೨೬

ar-krishna-shastri
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಎ.ಆರ್. ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೨೭

da-ra-bendre
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ದ. ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೨೮

ss-basavanal
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಶಿ. ಶಿ. ಬಸವನಾಳ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೨೯

tpk
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಟಿ.ಪಿ. ಕೈಲಾಸಂ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೩0

ck-venkataramaiah
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಸಿ. ಕೆ. ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೩೧

theetha-sharma
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ತಿ.ತಾ. ಶರ್ಮ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೩೨

uttangi-channappa
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ರೆವರೆಂಡ್ ಉತ್ತಂಗಿಚೆನ್ನಪ್ಪ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೩೩

mr-sreenivasaramurthi
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಎಂ.ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೩೪

govinda-pai
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಎಂ. ಗೋವಿಂದ ಪೈ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೩೫

nandeemata
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಶಿ.ಚ. ನಂದೀಮಠ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೩೬

v-seetharamaiah
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ವಿ. ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ