ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ೪೯ರಿಂದ ೬೦

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೪೯

sv-ranganna
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಎಸ್.ವಿ. ರಂಗಣ್ಣ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೫0

gp-rajarathnam
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಜಿ.ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೫೧

adiga
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಎಂ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೫೨

basavaraja-kattimani
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಟೀಮನಿ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೫೩

pu-ti-na
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಪು.ತಿ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೫೪

sham-ba-joshi
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಶಂ.ಬಾ. ಜೋಶಿ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೫೫

goruru-ramaswamy-iyangar
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಗೊರೂರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೫೬

an-murthy-rao
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಎ.ಎನ್. ಮೂರ್ತಿರಾವ್

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೫೭

ha-ma-nayak
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಹಾ.ಮಾ. ನಾಯಕ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೫೮

siddaiah-puranik
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೫೯

rc-hiremath
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಆರ್.ಸಿ. ಹಿರೇಮಠ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೬0

ks-narasimha-swamy
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಕೆ.ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ