ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ೧೩ರಿಂದ ೨೪

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೧೩

rtatacharya
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಆರ್. ತಾತಾಚಾರ್ಯ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೧೪

bm-srikantiah
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಬಿ.ಎಂ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೧೫

masthi-venkatesh-iyyenger
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೧೬

aluru-venkatarayaru
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯರು

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೧೭

muliya-thimmappayya
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಮುಳಿಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೧೮

dvg
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಡಿ.ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೧೯

y-nagesha-shasthri
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ವೈ. ನಾಗೇಶಶಾಸ್ತ್ರಿ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೨೦

panje-mangesha-rao
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶರಾಯರು

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೨೧

ns-subbarao
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಎನ್.ಎಸ್. ಸುಬ್ಬರಾವ್

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೨೨

bellave-venkatanaranappa
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಬೆಳ್ಳಾವೆ ವೆಂಕಟನಾರಣಪ್ಪ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೨೩

ranganath-divakar
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ದಿವಾಕರ ರಂಗರಾಯರು

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೨೪

mudaveedu
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಮುದವೀಡು ಕೃಷ್ಣರಾಯ