ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ೧ ರಿಂದ ೧೨

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೧

hv-nanjundaiah
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು: ಹೆಚ್.ವಿ. ನಂಜುಂಡಯ್ಯ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೨

hv-nanjundaiah
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು: ಹೆಚ್.ವಿ. ನಂಜುಂಡಯ್ಯ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ–೩

hv-nanjundaiah
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು: ಎಚ್.ವಿ. ನಂಜುಂಡಯ್ಯ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೪

r-narasimhachar
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಆರ್. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೫

karpoora-srinivasarao-1
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಕರ್ಪೂರ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯರು

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೬

rodda-srinivasarayaru
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ರೊದ್ದ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯರು

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೭

kp-puttanna-chetti
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಕೆ.ಪಿ. ಪುಟ್ಟಣ್ಣಶೆಟ್ಟಿ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೮

m-venkata-krishnaiah
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಎಂ. ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಯ್ಯ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೯

siddhanti-shivashanakara-shastri
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಶಿವಶಂಕರಶಾಸ್ತ್ರಿ

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೧0

hosakote-krishna-shastri
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಹೊಸಕೋಟೆ ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೧೧

benagal-ramarao
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಬೆನಗಲ್ ರಾಮರಾವ್

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-೧೨

fagu-halakatti
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಡಾ.ಫ.ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ